با تو تا بی نهايتیکشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٤

شينا مي نويسد آنچنان كه تو را با خود به بي نهايت خيال ببرد...

با تو تا بي نهايت مي خواني اما با او تا بي نهايت غرق خواهي شد...

آنگونه كه مي گويد:

 

"حقيقت اين است

من از عاشقانه های زمستان و بهار سطری دزديدم

سرمستم که سر فصل را دزيدم

در نگاهی ...

امروز اگر هستم برای بيهوا خواستن هاست

فردا ميتوانم دليل عاشقانه های زمين و آسمان باشم

حتی ميتوانم به روی سنگفرش زمان

نقاش پنجمين فصل باشم

فصلی به نام تو...

با تو يا بی تو...توفيری نميکند

اين افق به خط سوم يا به حس اول تا بينهایت ادامه دارد..."

 

در اينجا صميمانه از همت والايش در نشر ادبيات و جذب مخاطب و ايجاد تفكر در خواننده ها قدرداني مي كنيم.

 

با تو تا بي نهايت      http://aphrodite-venus.persianblog

 

با تشکر از ميرعلی

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()