بوی ياسسه‌شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٥

(( بنام خدا ))

به نام انكه علت زيستن است و غايت رفتن!  ... وبلاگ بوی ياس با اين جمله شروع ميکند و ....

ادامه ميدهد :

کاش وقتی زندگی فرصت دهـد                  گـاهـی از پروانه ها یادی کنیـم

کاش بخشی از زمان خویش را                وقف قسمت کردن شـادی کنیم

کاش وقتی آسمان بارانی ست                از زلال چشـمـهـایـش تـر شویم

وقت پـائیز از هـجـوم دسـت بـاد                 کاش مثـل پـونه ها پرپر شویم 

با آرزوی موفقيت برای اين دوست عزيز ... بيائيد با چشمانی باز تر اين وبلاگ خوب را ببينيم

بوی ياس        http://boyeyaas.persianblog.ir

 

مدير گروه عمومی : محمد عرب احمدی 

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()