طعم گس خورشيدیکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥

هلیا اینگونه مینگارد تا با توهمسفر لحظه ای باشد که

خورشید را بی لحظه ای شب در میان واژه های او بچشی...

لحظه ای در میان کلماتش غرق میشویم تا به راستی؛

ایمان بیاوریم به طعم گس خورشید:

                  یک نفر پشت تابستان

                  با صدای کافوری اش شعر میگوید

                  و با چشمانی که ندارد

                  سراپایم را میدود

                  یک نفر هرچند دور،ولی نزدیک

                  با عطر سکوت

                  بوی گریه

                  طعم خواب

                  برای به بار نشستن آرزوهای دخترکی با پیراهن من

                  لالایی تسکین میخواند.

 

                  طعم گس خورشيد:   http://www.heliya1382.persianblog.ir/

 

در پایان برای دوست عزیز و هنرمندمان آرزوی موفقیت میکنیم

تا پیش از آنکه به آخر خط برسد و برای صبح بودن خورشید به بار بنشیند در او طلوع را

طعم گس خورشید باشیم.

مدير گروه ادبی(شينا)

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()